תקנון אתר

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינוים

​אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

בכל שאלה ניתן לפנות למייל elitaofekfood@gmail.com

או בהודעה לנייד מספר 0548812831 (ווטסאפ בלבד)

השימוש באתר והזמנת מוצרים דרכו הינה לבני 18 ומעלה, המחזיקים בכרטיס אשראי בתוקף.

אתר אליטה אופק הינו אתר אינטרנטי, במסגרתו מופעלות מכירות קמעונאיות (להלן: "האתר").

האתר מנוהל על ידי אליטה אופק בכתובת תל גיבורים 5 ת"א, ישראל.

השימוש באתר האינטרנט של אליטה אופק כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה לאליטה אופק או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות אליטה אופק על פי תנאי שימוש אלה.

המוצרים, המחירים והמבצעים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך אתר המכר מרחוק בלבד, בכפוף לזמינותם במלאי,לאזורי ההפצה ולאמור בתקנון זה.

יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.

באתר מופיעה האזהרה: “אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!”.

אליטה אופק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. ללקוח ו/א מי מטעמו לא יהיו כל טענות כלפי אליטה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר אליטה אופקOnline לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

אליטה אופק אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הכרוך והנובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר בכל עת ו/או בכלל, והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בכל הכרוך והנובע מכך.

ביצוע ההזמנה באתר דורשת מהמזמין להזין פרטים אישיים בסיסים לטובת ההזמנה.

לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי תינתן הודעה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

על מנת שההזמנה תועבר לביצוע ללא עיכובים יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מדוייק.

למען הסר ספק רק הזמנה שאושרה על ידי חברת האשראי תחייב את ביצוע העסקה על ידי אליטה אופק.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ושלא למטרות רווח. אסור למשתמשי האתר לעשות בו שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות רווח. לפיכך, אסור למשתמש באתר להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לכתוב תוכן גולשים באמצעות תגובות (טוקבקים) וכו', לכתוב הודעות וכיו"ב וכן, לעיין בהודעות של גולשים אחרים.

תנאי לשימוש זה בתוכן גולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בתוכן גולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט

תוכן הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי אליטה אופק ואליטה אופק איננה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות, לשגיאות, הטעויות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת תוכן הגולשים.

אליטה אופק וכל נציג מטעמה רשאים להפסיק לחלוטין, לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות – בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בתגובות הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בתגובות הגולשים ו/או להוציא מתגובות הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לתיבת תגובות הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של

אליטה אופק, בלא כל מתן הודעה מראש.

מדיניות משלוחים:

החברה תדאג לספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת בדף ההזמנה, עד 5 ימי עסקים ותעשה מאמצים כדי לספק את המוצרים מהר ככל הניתן.

המשלוחים מתבצעים בין השעות 8:00-18:00.

אספקת המוצרים תהא בכפוף למדיניות אספקת המוצרים של חברת השליחויות.

החברה לא תהא אחראית לעיכוב אספקת המוצרים במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, ונזקי טבע, או כל סיבה שאינה בשליטת אליטה אופק או אתר אליטה אופק.

באיזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או מעבר לקו הירוק החברה תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש.

ביצוע הזמנה מותנה במינימום של 50 ₪

מובהר כי אליטה אופק איננה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבתוכן הגולשים.

אחריות:

השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. מובהר, כי המפעילים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שנגרם למשתמש ו/או לצד ג’, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהמפעילים לא יישאו בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).

המפעילים אינם מתחייבים, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים.

המפעילים אינם מתחייבים לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל המפעילים ובין אצל הנהלת האתר – ולא יהא באלה כדי להטיל על המפעילים איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים ולא תהא למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילים ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

המפעילים אינם אחראים לכל נזק ,לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

המשתמש באתר מתחייב לשפות את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיהם של המפעילים בהתאם לכל דין. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלו ו/או מסרו ו/או פרסמו באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעילים, במקרים בהם המפעילים יחששו כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, הם יהיו רשאים להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן הם שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות המפעילים על פי דין.

אבטחה ופרטיות:

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיו האישיים (לרבות שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת), אשר יישמרו על ידי המפעילים במאגר מידע רשום על שמו, ולמשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילים בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרות של המפעילים להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באשרותיהם להבטיח מפני חדירות למחשביהם ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידם. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המפעילים, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות המפעילים, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות המפעילים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותם ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילים ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מטעמם. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא יהיו המפעילים אחראים לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמש (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהמפעילים רשאים לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיהם, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, ולמשתמש לא יהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור. המפעילים רשאים למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

כאמור לעיל, פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של המפעילים. כל הפרטים שימסרו על ידי המשתמש (להלן: ”המידע”) יוזנו במאגר כאמור כאשר ידוע למשתמש ומאושר על ידו כי לבחירת המפעילים, ייתכן והמאגר יוחזק ע”י מי מטעמם של המפעילים ו/או צד שלישי כלשהו.

בנוסף, במקרה של מכירת המפעילים, מניותיהם או חלק מהן וכן במקרה של ביצוע רכישה, מיזוג או מכירה של חלק מהנכסים של המפעילים או כולם, המפעילים עשויים לחשוף או להעביר את כל המידע שיימסר ע”י המשתמש אל הגורם שירכוש את המפעילים, מניותיהם או חלק מהן או לגורם שיירכש או ימוזג עם המפעילים.

המפעילים אחראים לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים (ככל שיהיו ברשותם), אולם הם שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים להם) במקרים בהם המשתמש ביצעה מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי המפעילים לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המפעילים צו שיפוטי, המורה להם למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

שליחת הודעות ע”י האתר בכל דרך שהיא לרבות דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, חשבונית עסקה וכדומה אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמפעילים יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל) עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה). המפעילים רשאים להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם.

המפעילים רשאים לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה:

לאחר קבלת המשלוח או לאחר הזמנה באיסוף עצמי תוכלו להחזיר או להחליף מוצרים בהזמנה הבאה, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של אליטה אופק כמפורט להלן, וזאת לאחר אספקת ההזמנה:

הנכם רשאים לבטל כל הזמנה שביצעתם באתר, או חלק מן המוצרים והמצרכים שקיבלתם, ולהחזיר את המוצרים והמצרכים שרכשתם. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום שירות הלקוחות במייל

ביטול הזמנה הוא עד 24 שעות מרגע ההזמנה ובמידה וההזמנה לא לוקטה/ נארזה/ יצאה לשילוח וזאת בתיאום שירות הלקוחות במייל או בווטסאפ

0548812831

Elitaofekfood@gmail.com

 

תוך 48 שעות מקבלת המשלוח או העברתו לדלפק איסוף עצמי, או עד עשרה ימים לפני מועד תפוגת המוצר , לפי המוקדם מבין השניים בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר. מוצרים שנזרקו לא יהיו זכאים לזיכוי.

החזרת המוצרים תהיה לכתובת מחסני החברה באמצעות שליח ועל חשבון המזמין.

את המוצרים ניתן להחזיר בתיאום עם שירות הלקוחות במייל ובהתאם להוראות כל דין. לאחר החזרת המוצרים תזוכו במחיר ששילמתם עבורם (לא כולל דמי המשלוח). הזיכוי דרך האתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שלכם או באמצעות קבלת זיכוי לקניה הבאה. החברה תהיה רשאית לגבות מכם, בתנאים מסוימים, דמי ביטול בשיעור של 5%(חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שההחזרה לא נבעה מפגם או קלקול במוצר. במקרה של פגם או קלקול כאמור לא תחויבו בדמי ביטול.

ככל ופתחתם את אריזת המוצר, השתמשתם בו או צרכתם אותו, לא תוכלו להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום.

ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף, והכול בכפוף להוראות כל דין.דמי משלוח

לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו ב"סל הקניות שלי" ובכל מקרה יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.

יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

מחיר דמי המשלוח העדכני יוצג באתר אליטה אופק הזכות לשנות את דמי המשלוח ו/או לגבות דמי משלוח שונים לאוכלוסיות שונות העונות להגדרות מסוימות או בהתאם למבצעים שונים, הטבות בדמי המשלוח או מבצעים על דמי המשלוח אינם כוללים עדכון מחירים.

אליטה אופק זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

אתר אליטה אופק מציע למכירה מוצרים רבים ומגוונים. לצד כל מוצר מוצג באתר מחירו המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף להזמנה הספציפית והחברה אינה מחויבת למחיר זהה של אותו מוצר בהזמנה הבאה.

בכל מקרה מובהר כי המחיר הקובע לרוכשים מהאתר הינו מחיר המוצר המופיע בחשבונית העסקה הסופית, ולא המחיר שיופיע )ככל שיופיע( על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר אשר נמסר ללקוח במסגרת ההזמנה.